/ 5 نظر / 22 بازدید
راوی

خوبه [تایید] به منم سر بزن و نظرت رو بنویس

ایمان

خدایا؛ حکمت قدم هایی را که برایم بر می داری بر من آشکار کن، تا درهایی را که به سویم می گشایی، ندانسته نبندم، و درهایی که به رویم می بندی، به اصرار نگشایم.

خاکدان

قدیمی تر ها زیاد تکرار میکردند و میکنند که: اب کم جو تشنگی اور بدست تا بجوشد ابت از بالا و پست مهم خواستن است و نتوانستن خیلی بی رمق تر از ان است که جلو خواستن را بگیرد و در همین روز ها مردم مقاوم غزه نشان دادند که خواستن توانستن است. من هر وقت هم در توانستن لنگ بزنم با خودم زمزمه میکنم که: براه بادیه رفتن به از نشستن باطل اگر مراد نیابم بقدر وسع بکوشم موفق باشید یا علی

لبخند زندگی

یکی باید در زندگی تو باشد ، که همیشه باشد ، نه اینکه گاهی باشد و گاهی نباشد ، یکی که " یک " باشد ،سربزن که بهترین باشد... . . که " خدا " باشد..

بهارگرزین

ثمری گر ندهد آه فغان خواهد داد اثری گر نکند ناله دعا خواهم کرد «مشتاق اصفهانی»