هزاران بار...

شاید کمکت کرده باشد هزاران بار وقتی که افتادی...

و تو نشناخته ای او را، مهدی فاطمه را گویم..

/ 2 نظر / 18 بازدید
Behrad Gorzin

شاید کمکت کرده باشد هزاران بار وقتی که افتادی... و تو نشناخته ای او را، مهدی فاطمه را گویم..